Logo Associazione PepperFriends

https://www.pepperfriends.org/uploads/chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala/001/chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_frutto_14.jpg

Varietà:
Chiltepin National Park Of Tikal, Guatemala

 
Specie:
Capsicum annuum L. var. glabriusculum (Dunal) Heiser & Pickersgill

 
Sinonimi:
Tepin National Park Of Tikal, Guatemala

 
Origine:
Guatemala

Tipologia:
Wild

Piccantezza:
Alta (100.000)

Frutto:
Rosso

Cromosomi:
24

 

100.000

0 SHU 100.000 SHU

Semi disponibili presso l'Associazione PepperfriendsCompilatore: Oban 2018

Capsicum annuum var glabriusculum (Dunal) Heiser & Pickersgill

Chiltepin National Park Of Tikal, Guatemala

nome-cultivar_001_pianta_17.jpg

chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_frutto_09.jpg

chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_fiore_03.jpg

chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_fiore_07.jpg

chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_fiore_08.jpg

chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_fiore_09.jpg

chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_fiore_10.jpg

chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_fiore_11.jpg

chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_fiore_13.jpg

chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_fiore_14.jpg

chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_fiore_16.jpg

chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_frutto_01.jpg

chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_frutto_08.jpg

chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_frutto_10.jpg

chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_frutto_12.jpg

chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_frutto_14.jpg

chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_frutto_16.jpg

chiltepin-national-park-of-tikal-guatemala_001_frutto_17.jpg

nome-cultivar_001_pianta_02.jpg

nome-cultivar_001_pianta_03.jpg

nome-cultivar_001_pianta_04.jpg

nome-cultivar_001_pianta_08.jpg

nome-cultivar_001_pianta_09.jpg

nome-cultivar_001_pianta_10.jpg

nome-cultivar_001_pianta_11.jpg

nome-cultivar_001_pianta_12.jpg

nome-cultivar_001_pianta_13.jpg

nome-cultivar_001_pianta_16.jpg

nome-cultivar_001_pianta_19.jpg

nome-cultivar_001_pianta_21.jpg