Logo Associazione PepperFriends

https://www.pepperfriends.org/uploads/little-elf/001/little-elf_001_frutto_01.jpg

Varietà:
Little Elf

 
Specie:
Capsicum annuum L.

 
Origine:

Tipologia:
Ornamentali

Piccantezza:
Bassa (5.000 SHU)

Frutto:
Rosso

Cromosomi:
24

 

Varietà ornamentale di piccole dimensioni

5.000 SHU

0 SHU 100.000 SHU

Semi disponibili presso l'Associazione PepperfriendsFoto di Lonewolf 2017

Capsicum annuum L.

Little Elf

little-elf_001_frutto_01.jpg

little-elf_001_frutto_02.jpg

little-elf_001_frutto_03.jpg

little-elf_001_pianta_01.jpg

little-elf_001_pianta_02.jpg

little-elf_001_pianta_03.jpg

little-elf_001_pianta_04.jpg