http://pepperfriends.org/uploads/tovarii/001/tovarii_001_fiore_06.jpg

Varietà:
Capsicum tovarii

 
Specie:
Capsicum tovarii Eshbaugh, Smith & Nickrent

 
Sinonimi:
Mukûru, Mucuru-uchu

 
Origine:
Perù

Tipologia:
Wild

Piccantezza:

Frutto:
Rosso

Cromosomi:
24

 

Specie selvatica

Semi disponibili presso l'Associazione PepperfriendsFoto di Pr0digal_son 2014

Tricomi sui cotiledoni

tovarii_002_tricomi_01.jpg

Tricomi sulle prime foglie vere

tovarii_002_primefoglievere_01.jpg

Tricomi sotto le foglie di pianta adulta

tovarii_002_sottofoglievere_01.jpg

Tricomi sopra le foglie di pianta adulta

tovarii_002_soprafoglieadulte_01.jpg

Frutti

tavarii_002_frutto_01.jpg

tovarii_002_frutto_02.jpg

tovarii_002_semi_01.jpg