https://www.pepperfriends.org/uploads/vanuatu/002/vanuatu_002_frutto_04.jpg

Varietà:
Vanuatu

 
Specie:
Capsicum chinense Jacq.

 
Origine:
Vanuatu

Tipologia:
Tradizionali

Piccantezza:
Molto alta (300.000 SHU)

Frutto:
Arancio

Cromosomi:
24

 

Varietà con frutto caratterizzato da opacità non comune, quasi vellutato.

300.000 SHU

0 SHU 2.200.000 SHU

Semi disponibili presso l'Associazione PepperfriendsCompilatore: Hot Cat 2013

vanuatu_003_frutto_01.jpg

vanuatu_003_frutto_02.jpg

vanuatu_003_pianta_00.jpg

vanuatu_003_pianta_01.jpg

vanuatu_003_pianta_02.jpg

vanuatu_003_pianta_03.jpg

vanuatu_003_pianta_04.jpg

vanuatu_003_pianta_05.jpg

vanuatu_003_pianta_06.jpg

vanuatu_003_pianta_07.jpg

vanuatu_003_pianta_08.jpg

vanuatu_003_pianta_09.jpg

vanuatu_003_pianta_10.jpg

vanuatu_003_pianta_11.jpg